Spørsmål om vår menighet (skoleoppgave)

For noen dager siden fikk jeg en forespørsel om vår menighet, struktur, organisasjon, tilslutning til andre religiøse forsamlinger, kort sagt hvem er vi og hva står vi for. Mange ting kan sies om dette. Jeg tenkte jeg kunne opplyse litt om mitt ståsted på dette området, og gi mine venner som ikke kjenner detaljene om vårt åndelige ståsted en liten oppdatering. Jeg fikk visse spørsmål som ble besvart slik…..

Hei.
Jeg har sett litt på dine spørsmål og sender herved en konkretisering av de punktene du ville ha nærmere svar på.

Vennlig hilsen
Rolf Strømmen.

Hei. Jeg har fått ein oppgave i religion. Den går ut på blant annja å snakk om «Troendes forsamling», har du my kunnskap om det her? I såfall e oppgaven som følger…

a)
Hva er det som først og fremst kjennetegner det aktuelle kirkesamfunnet?

A.,
Troendes Forsamling Verdal er en frittstående menighet (vennegruppe) som samles til møter hver onsdag og søndag gjennom hele året. Vi er ikke knyttet til noe organisert kirkesystem og har hele Bibelens innhold som vårt holdepunkt for forkynnelse og lære. Som så mange vennegrupper rundt om på jord, så er drivkraften i vandringen basert på åndelig åpenbaring.
Eksempelvis så var en av de første originale apostler, Paulus, en motstander av den tro som ble praktisert av de troende etter Jesu Kristi død og oppstandelse. På grunn av en åpenbaring en gang på veien til Damaskus ble hele hans liv forandret, og han som tidligere hadde vært en motstander, ble nå en ydmyk og hengivende Jesu Kristi tjener. Han vitnet mot slutten av sitt liv om at han hele tiden hadde vært lydig mot det himmelske kall som ble åpenbart for ham (Ap.gj 26: 9-19).
I vår tid kan det se ut som at Bibelens innhold kun skal leses og innøves. Opplevelser og åpenbaringer ligger på et historisk plan, og den som måtte ha mottatt levende budskap slik Paulus fikk det, vil bli sett på med meget stor skepsis. Guds Ånd er allikevel like virksom i dag som Han var det i den tidlige kristendom. Derfor har mange mennesker hatt spesielle opplevelser som forandret deres liv, slik som Paulus opplevde det.
Denne venneflokken er vokst frem på grunnlag av de samme åpenbaringer og opplevelser som de første kristne mennesker hadde. Gjennom forskjellig tilgang med sang og musikk, taler og vitnesbyrd både i lyd, internett gjennom youtube og hefteform, vil du kunne innhente mye informasjon til lærdom og hjelp i praktisk åndelig vandring som en troende person. All informasjon som er tilgjengelig blant oss i den verbale og digitale verden er lagt ut til allmenn fri benyttelse og kan gjengis fritt så lenge kildematerialet ikke forandres eller blir redigert slik at hensikten og forståelsen av stoffet blir forvrengt.
Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt (2. Tim 2:7) Velkommen til en dimensjon som kan forandre deg. Stoffet som er gjengitt her har forandret meg!

b)
Beskriv den historiske bakgrunnen for denne kirkens grunnleggelse? (hvor ble kriken grunnlagt, hvilken kirke sprang den ut av, var det noen konkret foranledning for opprettelsen, har kriken noen grunnlegger?)

B
Gjennom mitt vitnesbyrd tok jeg en gjennomgang av de opplevelser jeg hadde i starten av mitt kristne liv. Jeg begynte i Frelsesarmeen og fortsatte videre i Pinsemenigheten. Disse var store og tunge organisasjoner som egentlig ikke favoriserte det frie åndelige liv. Man ble et nummer i et stort og tungrodd fellesskap. Bibelen og dens innhold ble tolket på forskjellig vis, og dersom man fikk se en sannhet i Guds ord, så ble det ikke automatisk godtatt, da organisasjonen allerede hadde fastsatt hva som var godtatt forståelse av Bibelen.

Av denne grunn begynte jeg en åndelig aktivitet på siden av de bestående kirkesamfunn. Troende venner som så de samme sannheter i Bibelen, ble på denne måten med på de åndelige samværene som ble startet opp. Etter hvert vokste det frem en menighet som ville identifisere seg med de samme sannheter som apostlene i Bibelen fremstiller. Denne kirken er ikke sprunget ut av de andre store organisasjonene, men heller er blitt grunnlagt på de opplevelser og åpenbaringer som jeg fremstilte i mitt vitnesbyrd.

Etter hvert fant vi ut at mange mennesker rundt om i verden har hatt det på samme måte, og dannet vennegrupper utenfor de organiserte systemer, så ble vi etter hvert kjent med disse vennene. Det resulterte i nære relasjoner og invitasjoner til troende vennegrupper over den ganske jord. Antall troende med en slik bakgrunn er vanskelig å tallfeste, men millioner av mennesker har på denne måten dannet mindre vennegrupper, og dette har spredd seg over den hele jord. En slik vennegruppe har egentlig ikke noen grunnlegger, annet enn hva den Hellige Ånd leder det til.

Her på Verdal startet vi denne virksomheten i 1973, og det har kommet til venner gjennom disse årene. Selv reiser jeg i Det fjerne Østen, Afrika og USA, og har gjort det siden 1977.

c)
Hvordan er kirken organisert? (Har biskoper og prester størst makt, eller har menigheten makten gjennom råd og utvalg?)

C
Siden de fleste organisasjoner blir drevet etter slike prinsipper som det spørres om, så har vi ingen biskop eller prest med teologisk embetes-eksamen. Dette må sees på som en samling troende med åpenbaring og opplevelse som drivkraft. Når man velger å delta i en slik vennegruppe, vil det naturlig vokse frem talenter til kall og tjeneste. Det er viktig at den som velger å delta, stiller seg åpen for åndelig vekst og dermed også tar ansvar for å representere Guds menighet med de kvaliteter som Bibelen fremelsker i en troende person.

Naturlig nok vil det være en ledelse til stede, både et styre og et eldesteråd. Et styre velges blant de som stabilt kommer på møtene og viser kontinuerlig lengsel til positivt å vise de holdninger som Bibelen representerer. Som forkynner må man henvise til et kall, og til en livsførsel som vekker tillit hos de som er tilhørere i venneflokken. Menighetens Pastor har det største ansvaret for at den åndelige siden ved forkynnelsen holder en standard som vekker tillit i menigheten, og en sunn innstilling til dem som skal være et speilbilde for denne verden utad.

d)
Hva er det som kjennetegner det religiøse livet og de estiske uttrykkene (fokuser her på gudstjeneste, sakramentene, men også på kirkerommet og kirkekunsten)?

D
Vi holder regelmessige møter gjennom hele året. Det er alltid forkynnelse i våre møter som inneholder oppbyggelse, lære, oppdragelse, og de kjente begrepene som skal hjelpe den enkelte til å leve rettvist og avholdende i denne verdslige tidsalder. Det praktiseres lovsang og innslag fra den enkelte troende som har talenter i det området. Alle som har noe å tilføre det åndelige livet har adgang til å praktisere det.

Sakramenter er i dette tilfelle, omvendelse, dåp og Åndsdåp, tre faktorer som i Bibelen blir kalt å bli født på ny. Johannes 3:3-9.

Kirkekunst er ikke noe som blir viet stor oppmerksomhet. I Bibelen blir man opplært til ikke å gjøre seg avbildninger eller skulpturer; som objekter for tilbedelse. Den som tilber Gud skal gjøre det i Ånd og sannhet, og ikke fremfor bilder eller skulpturer. 2. Mosebok 20:3-6.

e)
Har kirken et bestemt læregrunnlag og hva er i så fall det?

E
Grunnprinsippene i lærdomsformen er bygget på Gjenfødelsens lov, som sitert i punkt D. Det er mange forskjellige forordninger som mennesket kan vokse frem i. Bibelen inneholder ca. 1500 sider, og har veiledning til stort sett alle sider ved et menneskets livsførsel. Den viser Guds hensikt med skapelsen av mennesket. Den viser menneskets fall gjennom ulydighet og troløshet. Den viser også veien tilbake til samhørighet med Gud igjen. Den viser at menneskets utfordring er å søke og leve i harmoni med sin skaper, og også med skapelsen generelt. Den viser at hva et menneske sår, det skal det også høste. Det er ufravikelige åndelige lover som til slutt vil vise oss om vi er verdige til et Evig liv. Menneskets lodd er en gang å dø, og deretter kommer en dom.

f)
Hvor mange til hengere har kirkesamfunnet i Norge og i verden i dag?

F
Siden vi ikke er et eget kirkesamfunn, eller en organisasjon, men heller blir sett på som en vennegruppe, så er det ingen relevante tallverdier som kan fastsettes. Bare i det Kommunistiske Kina finnes det neste 60 millioner troende Kristne, som ikke blir sett på som dette landets representative religiøse gruppe. De kalles undergrunns-kirken. I vårt land er det ikke en slik motstand mot ikke organiserte vennegrupper. Jeg vil kun håpe på at det aldri blir aktuelt. Gud velsigne deg.

Vennlig hilsen.

Rolf Strømmen.

USA