Guds dom

Jeg har nå i mange møter tatt for meg et emne om Guds forskjellige doms avsnitt over menneskeheten.
Guds dom over menneskene vil bli delt opp i tre forskjellige hoved kategorier. Den gyldne regel er at Guds dom som bringer evig liv blir filtrert i tre forskjellige avdelinger, eller kapitler eller tidsintervaller.

1.
Dommen i Joh.Åp. 20:4, handler om de gammel og nytestamentlige mennesker; som gjennom ca 6000 år har gått i livets skole og blitt testet gjennom sin vandring, og funnet verdige til å få evig liv. De blir levende og regjerer med Kristus i tusen år. Disse vil komme til å regjere sammen med bruden (Lammets hustru)

2.
Dommen i 1.kor. 3: 11-15. Handler hovedsakelig om den del av menigheten som blir kalt Jesu Kristi brud, det er disse som i hovedsak er er døde i Kristus, som gjennom hedningenes tids-husholdning blir belønnet med evig liv og kommer til å regjere med Kristus, og sitte med Ham i Hans regjering. Her har vi de mennesker som gjennom sine gjerninger blir bekreftet inspirert av den Hellige Ånd, eller også delvis avkreftet, hvor det bevises at noen arbeidet ut fra egen motivasjon og var ikke ledet av Herren. Verdien på deres arbeidet var Gull, sølv, eller edle stener, eller også tre, høy, og strå. Det brennbare materialet kommer alt til å brenne opp. Disse menneskene blir opprykket til Lammets bryllups nattverd. Så kommer de ned til jorden for å regjere med Kristus i tusen år. Lammet hustru blir da vist i himmelen hvor hun skal komme ned sammen med kongenes konge i Johannes Åp. 19:11-16.

Vi har vi også de mennesker som i levende tilstand kommer til en oppgjørets time like før opprykkelsen. De får lønn etter den troverdighet de viste, i henhold til det ansvar de ble pålagt her på jord.

3.
Dommen i Joh.Åp. 20: 11-14. Handler om de mennesker som ikke har hatt direkte inspirerte gjerninger, eller ikke levde lenge nok til å bevise sitt ståsted for Herren, eller ikke nådde den tilregnelighet for å bli gjort ansvarlig for sine handlinger. Blant dem er sjeler som ikke levde lenge nok til å lære og ta valg. Her kommer barna inn som ikke Levde lenge nok til å komme til sjels år og alder. Her kommer også de mennesker som hadde defekter eller var for syke eller tilbakestående for å bli tilregnet sine gjerninger. I den siste dommen blir det avgjort hvem som gjennom oppførelse i Livets bok blir funnet verdige til evig liv, eller ende i fortapelse fordi de på grunn av ondskap og egoistiske holdninger ikke var skrevet opp der. Gjerningene i denne avdelingen, er i hovedsak disse som mennesket gjorde, og som da diskvalifiserte dem fra det evige liv.

Hoved tanken er at Gud vil ikke at et eneste menneske skal gå fortapt, men at de heller skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Når det er sagt så har mennesket fått en fri vilje, så det bestemmer selv om det vil følge Herren eller ikke. Alt ligger allikevel i Guds forkunnskap om individets veivalg.

Man kan da spørre om hvorfor Herren tillater at slike mennesker blir til, når de allikevel ikke vil følge Ham, men da må vi også ta i betraktning den etterslekten som en eventuell Guds fornekter føder frem. Slike sønner og døtre skal ikke dømmes ut fra deres fedres misgjerninger, men ut fra sine egne valg.

GRUNNEN TIL DENNE FORSTÅELSEN LIGGER I GUDS ØNSKE; OM AT INTET MENNESKE ER KOMMET TIL DENNE VERDEN MED DEN HENSIKT Å GÅ TIL FORTAPELSE, MEN AT DE HELLER KAN BLI FRELST OG HA EVIG LIV.

2 Peter 3:9 (DNB1930)
9 Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

Genesis 4:4-7 (DNB1930)
4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig? 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.

HOVEDTANKEN HER; ER AT DEN UGUDELIGE IKKE VIL VEDKJENNE SEG SIN GUD. HAN VIL VÆRE SIN EGEN GUD. MENNESKET BLIR DA GITT DEN FRIHETEN AT DE KAN GJØRE SITT EGET VALG. HERAV KOMMER LYSTEN TIL Å HERSKE OG TYRANISERE. MØRKETS GJERNINGER BLIR HANS MANIFEST.

USA