7 spørsmål og svar om guddommen

For en tid tilbake ble jeg spurt om forståelsen av guddommen. Jeg fikk noen nye venner på facebook som spør om det samme spørsmålet. Jeg fant en kopi av mitt tidligere svar på engelsk. Nå har jeg oversatt det og limer det inn slik at alle kan lese det.

Dette er bare noen få fragmenter av en av de mest diskuterte temaene i Bibelen. En kristen bror fra Filippinene skrev et brev og hadde noen spørsmål som hadde vært i hans tanker i lang tid. Dette er et forsøk på å hjelpe den personen i sine studier. Spørsmålene er spesifisert på en original måte, og svarene er gitt direkte for å hjelpe på den måten spørsmålene ble stilt. Du står fritt til å se på det, og ta en beslutning for deg selv. Gud velsigne deg.

1) For det er ingen mellommann mellom Gud og mennesker, for denne Gud er Jesus? Er dette riktig?

2) Så Gud Fader Jesus, er den evige yppersteprest i himmelen og går i forbønn til seg selv? Er forvirret..

3) Kan en troende være en sønn til en bror og vice versa fordi Gud Fader er også min bror Jesus? Er det riktig?

4) Branham sier at Gud selv flyttet inn i Jesus ved Jordan elven. Så før det, i tretti år, så var ikke Jesus Gud ennå?

5) Jesus ropte ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg! Har Gud forlatt mannen Jesus ved hans død?

6) Hvilken ånd kom ut av Jesus da han ropte, far i dine hender, overgir jeg min ånd?

7) Har Gud YWHW løyet til sitt elskede utvalgte folk da han sa: «før meg, var ingen Gud formet, og det er ingen etter meg»?

Vennligst hjelp. Svar hvis du kan med Bibel bevis. Takk. Gud velsigne deg!

Spørsmål 1

«For det er ingen mellommann mellom Gud og mennesker, for denne Gud er Jesus?» Er dette riktig?

Det er ikke riktig. Du må endre ordet «Gud» til «mennesket Jesus Kristus».

1. Timoteus 2:5-6

(5) For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav seg selv som løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid.

Ditt spørsmål er stilt som om Jesus Kristus er Gud den Allmektige, eller Faderen. Jesus kan ikke bli sett på som den Allmektige Gud, eller Faderen. Bibelen sier klart at Jesus er Guds enbårne Sønn. Gud fylte ham med sin fylde; Hans salvelse, (eller fylden av sin guddommelige kraft). Det betyr ikke at alt som er Gud, er investert i Jesus Kristus, men alt som Jesus ble utpekt til å oppfylle i Guds forløsningsplan ble investert i ham.

Kolosserne 2:9

(9) For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Hvordan kan Gud oppreise Gud fra de døde? Gud kan ikke dø.

Hebreerbrevet 13: 20

(20) Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde.

Jeg vet spørsmålet om Guddommen har vært et kontroversielt tema hele veien gjennom hedningenes dispensasjon, og det hadde et spesielt løft under Kirkemøtet i Nikea på Constantins tid. Jeg ga deg tre skriftsteder som tydelig forteller deg at Jesus ikke er Gud.

Heinrich Hofmanns Christ At 33Når du leser Skriften i Johannes 5:19-30:

(19) Jesus svarte da og sa til dem:Sannelig, sannelig sier jeg eder:Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså.

(20) for Faderen elsker Sønnen, og viser ham alt det han selv gjør; og han skal vise ham større gjerninger enn disse, forat I skal undre eder.

(21) For likesom Faderen opvekker de døde og gjør levende, således gjør også Sønnen levende hvem han vil. (22) For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen, (23) forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

(24) Sannelig, sannelig sier jeg eder:Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. (25) Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

(26) For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv, (27) og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. (28) Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst,

(29) og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse. (30) Jeg kan ikke gjøre noget av mig selv; som jeg hører, så dømmer jeg, og min dom er rettferdig; for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig.

Dette er en av de aller beste skriftstedene i Det nye testamente, som forteller om den hemmelige dialog som foregikk mellom Gud og hans enbårne sønn. Hvis vi kunne forstå denne dialogen, ville vi ha en nøkkel åpnet opp for oss; som ville gjøre oss istand til å forstå mange av de vanskelige (eller forvirrende) uttrykk i Bibelen.

Når du leser 1. Korinterbrev 15:20-28:

(20) Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. (21) For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; (22) for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. (23) Men hver i sin egen avdeling:Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

(24) derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. (25) For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. (26) Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; (27) for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt;

(28) men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

For meg kan dette lett være et av de siste versene i Bibelen. Det er slikt et fantastisk uttrykk for den perfekte Guds plan. Alt peker på Gud som den evige allmektige Ånd, som har skapt alt perfekt i Hans tid. Jesus Kristus er hans skaperverk, sammen med oss. Jesus, i evigheten vil alltid være vår eldre bror. Han er Kristus førstegrøden, Han får den førstefødtes fødselsrett, og han velger å dele den med oss. Så når han kommer, skal han dele den med de som hører Kristus til. Gud vil alltid være den evige Ånd som ingen noensinne vil være i stand til å se.

Tim. 6:14-16

(14) at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, (15) som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, (16) han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Jesus Kristus vil alltid være den eneste synlige personen med høyest rang i alt Guds skaperverk. Og siden da Synden er gjort unna med, vil det ikke være en menneskelig klatring etter omdømme eller lederskap, bare en fredelig balansert Guds menighet av troende venner. Hvis vi setter disse to skriftstedene sammen, vil vi være i stand til å se en fantastisk balanse, hvordan at alt som Gud er, (det som må til for å forløse sitt skaperverk) ble investert i Jesus Kristus, og på slutten av forløsningsplanen, så vil han overgi alt tilbake til Gud igjen; som ga den til ham.

Spørsmål 2

Så Gud Fader, Jesus er den evige yppersteprest i himmelen og går i forbønn til seg selv? Er forvirret..

Jesus Kristus, vår yppersteprestSiden vi nå har etablert at Gud Faderen og Jesus Kristus er ikke den samme ånd eller identitet, så skulle dette spørsmålet ikke være et problem. Jesus er en person med Guds Ånd i seg, og Gud er ikke en person, men er en evig Ånd. Jesus er ikke Gud Fader. Gud Fader er ikke ypperstepresten, og han går ikke i forbønn til seg selv.

Forvirringen er at de to har blitt gjort til EN i menneskets mentalitet. Gud som er den evige Ånd, har all makt i hele dette universet, Han skapte objekter som oss, og vi har også en ånd. Denne ånden er en gave fra Gud selv. Alt liv springer ut fra Gud. Uten Gud, ville ingenting være i live. Hvis han trekker sin Ånd tilbake, vil alt falle fra hverandre og slutte å eksistere.

Da Gud skapte Jesus Kristus, ga han ham av sin Ånd, og Jesus ble menneske, en sjel, med en Guds livgivende ånd, og med en evne til å tenke, lage planer, ta avgjørelser, alt som et menneske ville være i stand til å gjøre. Han hadde sin egen tanke, og sin egen ånd. Selv om den ble gitt av Gud, måtte Jesus gjøres til et komplett menneske og begynne å farge sitt liv med gjerninger og handlinger. Han hadde alle de menneskelige kvaliteter som resten av oss har, men han var uten synd.

Han ble ikke båret frem gjennom den naturlige handling av sex. Sæden og egget ble smeltet sammen av den overnaturlige Guds kraft og plassert i livmoren til Jomfru Maria. Det var en syndefri person som var i ferd med å komme. Det var ikke blod av Maria og Josef i Ham. Livet ble skapt av Gud. Men hvis du ser på den første Adam, hvilket blod hadde han? Var det ikke på samme måte gjennom skapelsen, bortsett fra at den første Adam ble skapt ut fra støvet på jorden? Blodet som var i Adam hadde det samme stoffet som den andre Adam. Forskjellen er at den andre Adam aldri falt i synd, og på denne måten han var i stand til å innløse den falne menneskeslekten tilbake til Gud.

Du kan ikke bruke terminologien evig yppersteprest, ettersom en forbedende prosess bare vil vare så lenge det er noen til å mekle for. Alt dette vil bli fullendt ferdig i slutten av tusenårsriket. Når den epoken er over, da er Guds plan oppfylt, og det vil ikke lenger være behov for en mellommann. Når Satan er kastet i ildsjøen vil alle fristelser være over.

Henvisning tilbake til 1. Korinterbrev 15:27-28

(27) For Gud har lagt alle ting under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; (28) men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Spørsmål 3

Kan en troende være en sønn til en bror og vice versa fordi Gud Fader er også min bror Jesus? Er det riktig?

Gjennom vår gjennomgang, skulle nå dette spørsmålet ha blitt besvart. Gud Fader, aldri vil være Jesus, min bror. Gud er Gud, og Jesus er Guds Sønn. Dette er to ånder. Jesus har sin egen ånd, selv om ånden blir gitt som en gave fra Gud. Vi har også vår egen ånd, gitt som en gave fra Gud. Vi har også våre egne tanker, og er i stand til å gjøre våre egne beslutninger. Det gjør oss ikke til Gud, selv om vi fikk vår ånd som en gave fra Gud. Jesus vil alltid være vår eldre bror. Han er den første fødte blant brødre. Gud vil være far til oss alle, og også Jesu Kristi Far.

Spørsmål 4

Branham sier Guds Ånd fylte Jesus ved Jordan elven. Så før det, i tretti år, var ikke Jesus Gud ennå?

Johannes døper JesusI følge Kol 2: 9

 

(9) For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Salvelsen (Den Hellige Ånd) kom over Jesus da døperen Johannes døpte ham i elven Jordan. Før den tid; var Jesus en syndfri mann, han ventet på den fastsatte tid for det arbeidet han ble kalt til å gjøre. Han var aldri Gud, men Guds Sønn. Han var ikke Gud før dåpen, og han ble ikke Gud etter dåpen. Når Guds Ånds fylde kom inn i Jesus Kristus; gjorde det ham ikke til Gud. Men alt han skulle gjøre, den salvelse, og de store ting som alle profetene hadde forutsagt om ham, kom nå i gang. Dette var starten på oppfyllelsen av alle de attributtene som er i Gud, til å forløse den tapte menneskehet tilbake til seg selv.

Du kan si at alle attributtene bor virkelig i Gud den allmektige. Så, for å forløse oss tilbake til Ham, investerte han alle attributtene som var nødvendig; i Jesus Kristus, for å forene den tapte verden tilbake til ham. Det gjorde Jesus til det viktigste redskap som noensinne er skapt; i Guds bilde og Guds lignelse.

Isaia 9: 6

(6) For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Her kan du se noen av attributtene som ble investert i Jesus Kristus. Det gjorde ham ikke til Gud den allmektige, men alle disse kvalitetene ble investert i ham. Senere vil han gi denne myndigheten tilbake til Gud Fader, som ga ham dette som en investering. Det ble lagt på hans skuldre som en salvelse, for å oppfylle Guds plan. Djevelen prøvde å gjøre seg om til Gud. Jesus gjorde ikke det. Det er den store forskjellen. Og oss, hvis vi forblir ydmyk, så er det er ikke godt å si hva Gud kan gjøre gjennom oss. Det øyeblikket vi prøver å ta æren for oss selv, er når han ikke kan bruke oss lenger.

Spørsmål 5

Jesus ropte ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg! Har Gud forlatt denne mannen Jesus ved sin død?

Jesus på korsetGud er alltid inneni alle levende vesner med sin Ånd. Gud er kraften i denne Ånden. Han tar av Sin Ånd, og gir liv til oss. Når Gud trekker sin ånd tilbake, vil alt falle fra hverandre, gå i oppløsning og dø. Gud er livet. Gud må være i alt for å holde det i live. Selv djevelen og hans hær; trenger Gud for å være i live. Så når Gud forlater noen, er det ikke hans livgivende ånd som holder alt som skjer i live; som forlater dem, Det er hans salvelse, som inspirasjon, som gjør oss annerledes; når han taler inni oss som forlater oss.

Når Gud salver noen, gir han en spesialoppgave å delta i et oppdrag for å oppfylle hans plan. Jesus Kristus var topp instrumentet i Guds plan for forløsning, og han fylte ham med hele Guddommens fylde. Når vi syndere mottar hans ånd, vil vi få det i henhold til et mål.

Romerne 12:3-8

(3) For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. (4) For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, (5) således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.

(6) Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, (7) eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, (8) eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Dette er måten Gud behandler oss syndere på. Vi har alle ulike kall og tjenester. «Alle lemmer har ikke samme gjerning». Gud åpenbarer seg på ulike nivåer i henhold til det verk eller gjerninger vi skal ha.

Korinterbrev 12:21-31

(21) Øiet kan ikke si til hånden:Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene:Jeg trenger ikke til eder; (22) men tvert imot:de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. (23) Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet, (24) men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære,

(25) forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. (26) Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med. (27) Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del. (28) Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

(29) Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? (30) har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? (31) Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

Vi kan gå tilbake til det gamle testamentet og se hvordan Gud fjernet salvelsen fra Samson, og også fra kong Saul. Samson gjenvant sin salvelse for et brøkdels sekund, for å oppfylle sin jobb; som var å redde israelittene fra de onde filistrenes hånd. Han døde som en følge av å oppfylle denne planen. Samson, handlet på en dårlig måte siden han spilte på lag sammen med Delilah, men var også et bilde på Kristus (gjennom salvelsen) siden han ga sitt liv for å redde Israel fra sine fiender.

Saul, på den annen side, fikk aldri den salvelsen tilbake for resten av sitt liv. Han var full av hat og jaget etter den unge David med alt som var i ham. Han ble bare verre og verre, før han til slutt begikk selvmord. Begge mistet sin salvelse, men levde en viss tid etter at salvelsen forlot dem.

Med Jesus var det annerledes. Han ble utvalgt til å ta synden i denne verden på seg. Han syndet aldri. Han påla aldri sitt kall noen bebreidelse. Han var det perfekte offer, for å bringe denne menneskelige rase tilbake til forsoning med Gud den allmektige. I Skriften står det skrevet om ham, at han ble gjort til synd for oss.

Kor. 5:21

(21) For han har gjort ham til synd for oss, som ikke visste av synd; at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham.

Så tilbake til spørsmålet ditt.

«Har Gud forlatt for denne mannen Jesus etter hans død?»

Jesus forlatt på korsetJa, han måtte forlate ham, men bare den salvelse som gjorde ham så spesiell, og bare for den fastsatte tid som trengs; å oppfylle Skriften som sier. Jesus var trofast inntil døden. Husk, det var ikke som Gud forlater Gud. Det var Gud som forlater redskapet Jesus Kristus; for det fastsatte formål å forene alle fortapte sjeler av den menneskelige rase tilbake til Gud.

Jesaja 53:4-12

(12) Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. (5) Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom. (6) Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

(7) Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn. (8) Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? (9) De gav ham hans grav blandt ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.

(10) Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulde han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd. (11) Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det *og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. (12) Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Spørsmål 6

Hva ånd kom ut Jesus da han ropte, far i dine hender, overgir jeg min ånd?

Vi har nå sett på ulike sider ved Guds Ånd. Hver levende person har en ånd som gir oss evnen til å tenke, handle, fornuft, hat, kjærlighet, lage planer, you name it. Vi trenger denne ånd for å kunne ha et liv. Denne ånd er gitt oss av Gud. Gud er også en Ånd med alle de attributtene som gjør at Han kan selv resonnere. Han har alt. Det er ingen begrensning på Gud. Han er alt, og Han kan gjøre alt.

Problemet med mange er; at de tror at Jesus Kristus ikke har sin egen Ånd. De tenker ofte; «Hvis han var Gud, hvordan kan Gud si til Gud, eller rettere sagt, hvordan kan Gud si til seg selv.» Folk har problemer med å forstå at Jesus var et perfekt vesen, med sin egen ånd; skapt av Gud. Jesus nevnte alltid den Evige Ånd som sin Far. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Jesus hadde en ånd som ble gitt ham av Gud, akkurat som Faderen ga også sin ånd til oss. Jesus hadde også evnen til å tenke, handle, fornuft, hat, kjærlighet, lage planer, you name it.

I Getsemane sa han:

(Matteus 26:39) Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.

Det bare forteller oss; at Jesus hadde en evne til å gjøre sitt eget valg. Hans valg var å underkaste seg den perfekte plan fra Faderen. Da han sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!», så var det den livgivende Ånd som Guds Sønn, Jesus Kristus hadde fått av sin Far, som snakket til den evige Ånd, Gud Fader. Det ville være det samme; som når du og jeg henvender oss til den evige Ånd Gud Fader. Jesus er vår eldste bror, den første frukt blant brødre. Han ble gitt myndighet til å legge ned sitt liv, og å kunne ta det tilbake igjen. Det var et løfte fra Faderen

Joh.10:17-18

(17) Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. 18 Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen; dette bud fikk jeg av min Fader.

En annen ting jeg ønsker å mate inn her er at når en person er født inn i denne verden, så får han eller hun en perfekt ren ånd som en gave fra Gud. Deretter fra fødselen begynner vi å farge våre liv – eller vår sjel – med gjerninger og handlinger. Ånden er en gave fra Gud, og sjelen er vår personlighet, som ånden gir liv til.

Gjennom livet, gjør vi da valg som vil avgjøre vårt forhold til Gud vår Far. Når våre liv har kommet til en slutt, er det på tide å gjøre regnskap med Gud. Da kommer det an på hva vi har gjort med de evnene og gavene Han ga oss. Det eneste som er viktig, er å være tro mot det Gud har åpenbart for oss. Når Jesus leverte sin ånd tilbake til Faderen, var det hans ånd med alle gjerninger og handlinger han hadde gjort gjennom sitt kall. De gjerninger vi gjør vil farge vår ånd, og vil følge oss inn i evigheten. Ånden og sjelen er koblet sammen. Det eneste som kan skille Ånden fra Sjelen, er ildsjøen.

Som det står skrevet i Predikeren 12:7:

(7) og støvet vender tilbake til jorden som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.

Ildsjøen er en fortærende ild som skiller Sjelen fra Ånden. Ånden går tilbake til Gud, og blir renset etter å ha vært farget av ens personlighet. Sjelen opphøre å eksistere, og selv minnet av synderne og deres handlinger blir tatt bort.

Det er derfor det er så viktig å være oppmerksom på å bli født på ny. Opplevelsen gjennom gjenfødelsen fusjonerer Sjelen og Ånden til en uatskillelig tilstand. Det er en handling gjort av Gud som gir deg Evig sikkerhet. Det sikrer deg også fra den annen død. Som det står skrevet i Bibelen.

Åpenbaringen 20:6

(6) Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Det betyr at sjelen er slått sammen og smeltet inn med Ånden som Gud ga oss. Når vi er fullt født på ny, er vi smeltet sammen med den evige Guds Ånd, og kan aldri skilles fra ham lenger.

Da Jesus overga sin Ånd i hendene på Faderen, var det selve livet og arbeidet som Jesus representert gjennom sin sjel, Han gav tilbake til Faderen. Han ga det hele opp, og overgav det i hendene på Faderen. Jesus døde rett der. Husk at Gud kan ikke dø, Jesus kunne dø.

Hva er døden da? Det er en to trinns separasjon. Den første fasen er separasjon av kroppen fra Sjelen. Det er når vi dør den naturlige død. Den andre delen av separasjon er når Gud skiller Sjelen fra Ånden. Det er hva som skjer når sjelen blir kastet i ildsjøen.

Siden Jesus var en rettferdig mann uten synd, kunne ikke graven holde ham, og på den tredje dagen, reiste Gud ham opp igjen fra de døde.

Hebreerbrevet 13:20

(20) Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde.

Spørsmål 7

Har Gud YWHW løyet til sitt elskede utvalgte folk da han sa: «Før meg var det ingen Gud, og etter meg er det ingen»?

Ditt spørsmål er hentet fra profeten Jesaja. Herren hadde valgt Israel, og her er det han erklærte en del av Hans pakt med sitt folk.

Jesaja 43:10-13

(10) I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud *; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme. (11) Jeg, jeg er Herren, og foruten mig er det ingen frelser.

(12) Jeg har forkynt det og frelst, jeg har kunngjort det, og der var ingen fremmed gud blandt eder. I er mine vidner, sier Herren, og jeg er Gud. (13) Endog fra dag blev til, er jeg det, og det er ingen som redder av min hånd; jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort?

Gud i sin overnaturlig kraft som El, Elohim, Eloam, er kilden til ubegrenset makt og ingen av hans skaperverk er i stand til å komme til og foreta seg noe. Gud i sin selv eksistens er uoppnåelig. I Ham ligger alle attributtene som holder kontroll over hele universet; og alt Hans skaperverk. Denne overnaturlig kraften er det jeg føler er nevnt i;

1.Tim. 6:14-16

(14) at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, (15) som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, (16) han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Paulus her refererer til hvordan Jesus Kristus viser; eller peker oss til den Salige og alene Mektige Guds Allmektige kraft. Jesus hevdet aldri å ha all makt eller å ha en slik ubegrenset universell kraft som Gud har. Jesus fortalte oss at han representerte den kraften, og at han hadde all makt som var nødvendig; til å forløse den tapte verden tilbake til Gud den allmektige. All denne makt ble investert i ham. Jesus var ikke Gud selv, han var den skapte Guds Sønn. Denne dialogen; skrevet i Bibelen er for mange mennesker forvirrende. Da Jesus spurte fariseerne og sa;

Matteus 22:41-46

(41) Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: (42) Hvad tykkes eder om Messias? hvis sønn er han? De sier til ham:Davids. (43) Han sier til dem:Hvorledes kan da David i Ånden kalle ham herre, når han sier: (44) Herren sa til min herre:Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter!

(45) Kaller nu David ham herre, hvorledes kan han da være hans sønn? (46) Og ingen kunde svare ham et ord, og heller ikke vågde nogen å spørre ham mere fra den dag.

Den naturlige menneskelige rase har alltid hatt problemer med de som representerer Gud den allmektige. De forsto aldri den hemmelige delen som de ikke kan se med sine naturlige øyne. De kunne ikke forstå hvordan profetene, av Guds nåde; kunne se inn i åndeverdenen og motta direkte informasjon fra Gud Herren selv. En gang talte Gud Herren til Moses og sa til ham:

1. Mosebok 4:15-17

(15) Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn og lære eder hvad I skal gjøre. (16) Og han skal tale til folket for dig; han skal være din munn, og du skal være Gud for ham. (17) Og du skal ta denne stav i din hånd; med den skal du gjøre tegnene.

I dette tilfellet tok Moses Guds sted, foran folket. Det eneste de så, var Moses som talte til dem. De fikk ikke se Gud bak ham, og hvordan Han la sine ord i munnen på Moses. I en likeledes måte, kan du sette Jesus tjeneste som en Gud for folket. Han var ikke Gud den allmektige, men han representerte Guds nærvær i det aller beste bilde og lignelse som noen gang er vist for den menneskelig slekt.

Så når du ser dialogen i uttrykket til Herren Gud eller YWHW GUD, for å forenkle dette; så se på Gud (El, Elohim, Eloam) som den Ånd som ikke kan nås i dens naturlig skapende kraft. Han bor i et lys som ingen kan komme til, Han som intet menneske har sett eller kan se. Gud ønsker å bli sett, derfor skaper Han en kobling eller en kanal som hans skaperverk kan registrere og kommunisere gjennom. Denne kanalen heter Herren, YWHW eller Jehova, på norsk kalles han Herren. Denne kanalen er den første tjeneste i de tre tjenester som Gud ønsket å representere seg selv gjennom; i sin store gjenløsningsplan. De to andre er gjennom Sønnen, Jesus, og deretter gjennom Den Hellige Ånd. Her har du tre tjenester eller kanaler som Gud bestemte seg for å bruke, for å nå ned til menneskeheten. Fader, Sønn, og Hellig Ånd.

1) Herre Far
2) Jesus Sønn
3) Kristus. Hellige Ånd

Alle tre tjenester representerer Gud. Tjenestene er ikke Gud, de er kanalene som Gud uttrykker sin vilje og plan gjennom. På denne måten løy ikke GUD YWHW når han sa: «før meg, var ingen Gud formet, og det blir ingen etter meg». De tre kanalene er ikke Gud, de er Guds utvalgte måte å vise seg for sitt skaperverk. Vi kan leke med ord på mange måter, men når Gud velger å bruke et navn eller en retning; der hans skaperverket kan vende seg i tilbedelse, så er ikke selve retningen eller karet; Gud, men målet som retningen peker mot, vil lede deg til lyset der Gud er, det er et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se.

Jeg ber om at dette ikke er forvirrende for deg. Millioner av mennesker har prøvd å forklare Gud, i forsøk på å hjelpe andre til å se lyset, for å bringe fred til sinnet og hjertene til troende. Jeg ber at disse enkle ord kan være til litt hjelp til å forstå litt av Guds storhet. Dette er en måte som Herren har brakt som en forståelse for min ånd, hvordan vi kan nærme oss Ham i ydmyk enkelhet. Du kan ha mange andre spørsmål på samme tankegang, men hvis du er i stand til å bruke disse linjene med tanke på din innsats og kommunikasjon med ham, så kan du ha en nøkkel til å forstå mange av de såkalte vanskelige ord fra Bibelen. Boken i seg selv er en åndelig bok, og kan egentlig aldri bli forstått bare av det naturlige sinn.

1. Pet. 1:19-21

(19) men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, (20) han som forut var kjent, før verdens grunnvoll blev lagt, men blev åpenbaret ved tidenes ende for eders skyld, (21) I som ved ham tror på Gud, som opvakte ham fra de døde og gav ham herlighet, så at eders tro også er håp til Gud.

La oss be alltid om å bli drevet av den Hellige Ånd. Gud velsigne deg i søket etter den fullstendige forståelse av den mest leste bok i denne verden, Bibelen.

Din venn og bror i Herren Jesus Kristus,

Bro. Rolf Strømmen

Hvis du vil vite enda mer om dette emnet kan du lese følgende artikler:

Striden 7: Guddommens hemmelighet åpenbart 1
Striden 8: Guddommens hemmelighet åpenbart 2
Striden 16: Jesu Kristi menneskelige og guddommelige side 1
Striden 17: Jesu Kristi menneskelige og guddommelige side 2

0 Kommentarer

Legg til en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

USA